जिला प्रशासन

भागलपुर प्रमंडल
पदनाम मोबाइल कार्यालय आवास फैक्स ई-मेल
आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल 0641-2401001 0641-2401201 divcom-bhg-bih[at]nic.in
महानिरीक्षक, भागलपुर 9431822953 0641-2400101 0641-2400901 zonalig-bgp-bih[at]nic[dot]in
उप महानिरीक्षक, भागलपुर 9431822953 0641-2400101 0641-2400202 0641-2400102 dig-bgp-bih[at]nic[dot]in
बांका जिला
पदनाम मोबाइल कार्यालय आवास फैक्स ई-मेल
जिला पधाधिकारी, बांका 06424-222304 06424-222303 06424-222289 dm-banka.bih[at]nic.in
पुलिस अधीक्षक, बांका 06424- 222306 06424-222305 06424-222236 sp-banka-bih[at]nic.in
प्रमंडल पदाधिकारी, वन 9430509955 06424-222216 dfo.banka@gmail.com
अपर समाहर्ता 9431818375 06424-221219 06424-222219 ac.banka.bih[at]gmail.com
उप विकास आयुक्त 9431818375 06424-222288 06424-223686 ddc-banka-bih[at]nic.in
विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय 8544412306 06424-222280
अनुमंडल पदाधिकारी, बांका 9473191389 06424-222226 06424-222225 06424-222225 sdmbanka[at]gmail.com
निदेशक एन ई पि (प्रभार में) 9199553600
लेखा निदेशक डी आर डी ए (प्रभार में) 9431052222
जिला परिवहन पदाधिकारी 9661376365
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी 9199040677
जिला पंचायती राज पदाधिकारी 9431052222 06424-221005